Cardul de sănătate nu mai este necesar pe perioada stării de urgență. Consultațiile la medic, online

DE Octavia Constantinescu | Actualizat: 02.04.2020 - 12:00
Inquam Photos / Octav Ganea

Pe perioada stării de urgență, serviciile medicale, îngrijirea la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale se acordă și se validează fără folosirea cardului național de sănătate sau a documentelor care îl înlocuiesc.

SHARE

Prevederile se regăsesc în Hotărârea de Guvern 252/2020, publicată în Monitorul Oficial și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate aici

De asemenea, pe perioada stării de urgență, medicii de familie eliberează tratamente pentru pacienții cu boli cronice fără să mai fie necesară reînnoirea scrisorii medicale inițiale.

Totodată, biletele de trimitere, deciziile de aprobare emise de CNAS pentru efectuarea investigației PET-CT (investigație pentru depistarea cancerului și stabilirea stadiului de evoluție) și deciziile de aprobare pentru cumpărarea unui dispozitiv medical se prelungesc cu 90 de zile de la data eliberării documentelor care sunt valabile sau își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență.

Medicii de familie vor putea, de asemenea, să ofere consultații la distanță și să le dea pacienților rețete în format electronic, bilete de trimitere/internare, bilet de investigații, certificat de concediu medical, potrivit Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie

Prevederile HG 252/2020 privind cardul de sănătate le puteți citi mai jos: 

Art. 5. (1) Pe perioada stării de urgență: a. serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive, se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. b. pentru serviciile medicale și îngrijirile la domiciliu, precum și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), toate reglementările incidente din actele normative prevăzute la art. 1 și 2, privind validarea și decontarea serviciilor, precum și cele privind sancțiunile aplicabile, nu se aplică.

(3) Pe perioada stării de urgență: 1. Medicii de familie eliberează prescripție medicală în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, fără a mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Medicul de familie inițiază tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emisă de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente aprobată prin Hotărarea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.  

2. Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărarea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.

Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. 3. Pentru medicamentele notate cu (**), (**1), (**1Ω) și (**1 β) in Lista de medicamente aprobată prin Hotărârii Guvernului nr 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, prescrierea se realizează în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2008, cu modificările și completările ulterioare.    

Art. 6. (1) Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii, a următoarelor documente aflate în termen de valabilitate sau care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor care sunt emise pe perioada stării de urgență, respectiv: a. biletele de trimitere pentru specialități clinice, b. biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, c. deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT, d. recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive – ce se depun/transmit la casa de asigurări de sănătate, e. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii si dispozitive asistive, de la     data emiterii acesteia de către casa de asigurări de sănătate. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), pentru deciziile de aprobare pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive emise pentru 12 luni consecutive, termenul de valabilitate se prelungește cu 90 de zile numai pentru deciziile: a. care își pierd valabilitatea pe perioada stării de urgență; b. care mai sunt în termen de valabilitate 3 luni de la data declarării stării de urgență.

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te
© 2020 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Aici puteti modifica setarile de Cookie -