Măsuri împotriva COVID în timpul examenelor: 10 elevi în clasă; 3 ore la școală; elevii, la 2 metri

DE Petre Bădică | Actualizat: 13.05.2020 - 10:19

În Monitorul Oficial a fost publicat „Ordinul pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de învățământ. Documentul este emsi de ministrul sănătăți și de ministrul Educației.

SHARE

 Cele mai importante prevederi pentru organizarea examenelor naționale:

- în sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri distanţă unul de altul, -     

- în perioada 2 - 12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu,

- intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat,

- participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţii acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani),

- parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;

- colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ; r) la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. În cadul documentului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de către persoanele care au acces în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu coronavirus, se aartă la primul articol.  

Textul integral al ordiului                             

Art. 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigura cadrul general pentru desfăşurarea tuturor activităţilor specifice în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi monitorizează prin inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti modul în care se implementează acţiunile de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2.

Art. 3. Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit/transmite direcţiilor de sănătate publică, cu cel puţin o săptămână înainte, perioada de desfăşurare a activităţilor la care participă elevii în unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi intervalul orar.

Art. 4. Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti verifica respectarea de către unităţile/instituţiile de învăţământ a normelor instituite de autorităţile de resort privind asigurarea materialelor de igiena şi de protecţie sanitară necesare atât pentru elevi, cât şi pentru personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Art. 5. Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti monitorizează organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

Art. 6. Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în vederea instituirii măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor în unităţile/instituţiile de învăţământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de către un medic său asistent medical în fiecare unitate de învăţământ, astfel:     

a) Direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti centralizează listele cu cadrele medicale desemnate (medic său asistent medical) pentru acordarea asistenţei medicale, pentru fiecare unitate de învăţământ şi le transmit inspectoratelor şcolare care le pun la dispoziţia unităţilor de învăţământ.  

b) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor comunica regulat direcţiilor de sănătate publică rapoartele de monitorizare privind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cadrul unităţilor de învăţământ şi respectarea normelor de către elevi şi personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Art. 7. Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2 şi de organizarea şi desfăşurarea activităţilor, pe baza unui program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 8. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, reprezentanţii organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, pentru organizarea în bune condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul actual.

Art. 9. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora şi vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalităţile de desfăşurare a activităţilor de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecţia unităţii de învăţământ, asigurându-se că:

a) la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37C) de către cadrul medical care va asigura asistenta medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor;

b) în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament;

c) participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţii acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);

d) elevii prevăzuţi la literele b) şi c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaţionale);

e) parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;

f) elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire;

g) la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);

h) în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienicosanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;

i) intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;

j) unitatea de învăţământ asigura săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;

k) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecţie pe toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun;

l) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseala) vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la finalizarea programului;

m) în sălile de clasa activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri distanţă unul de altul, care vor purta masca pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ;  

n) în perioada 212 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În situaţia unităţilor de învăţământ care vor realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră;

o) în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic;

p) grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor;

q) colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ; r) la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.

Art. 10. Unităţile de învăţământ în colaborare cu autorităţile publice locale pot lua şi alte măsuri suplimentare pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecţie, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranţă elevilor pe traseul de la unitatea de învăţământ la domiciliu şi retur etc.) Art. 11. Unităţile de învăţământ special sau în care, pentru asigurarea egalităţii de şanse, sunt prezente şi alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se depăşi numărul de maximum 10 persoane în sală.

Art. 12. Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică dintre elevi şi măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2.

Art. 13. În perioada desfăşurării activităţilor din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar:

a) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti solicita autorităţilor publice locale listele cu personalul medical desemnat să asigure acordarea asistenţei medicale, pentru fiecare unitate de învăţământ şi le transmite inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

b) Unităţile/Instituţiile de învăţământ informează direcţiile de sănătate judeţene/a municipiului Bucureşti despre depistarea unor cazuri suspecte de infecţie la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ. Conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ desemnează o persoană cu atribuţii în menţinerea legăturii permanente cu direcţia de sănătate publică judeţeana/a municipiului Bucureşti.

c) În maximum 2 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit/transmite către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv către direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti lista cu elevii şi personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care participă la desfăşurarea activităţilor de învăţământ în perioada pregătirii elevilor şi în perioada desfăşurării examenelor.

d) Cu minimum 24 de ore înaintea fiecărei probe de examen/evaluare, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor/va primi următoarele informaţii privind elevii sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic menţionaţi la lit.

c): (i) de la direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti lista cu persoanele internate în unităţile/instituţiile sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infecţia cu SARS-CoV-2; (ii) de la autorităţile administraţiei publice locale lista cu persoanele aflate în izolare la domiciliu sau carantina instituţionalizată.

Art. 14. Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor/va raporta, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, situaţia privind desfăşurarea activităţilor şi respectarea prevederilor prezentului ordin în unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar.

Art. 15. Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, Direcţia generală asistenta medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.